ਜਵਾਬ > ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਹਲਚਾ
ਫਿਲਟਰਿੰਗ:ਸਭ ਕੁਝਖੁੱਲ੍ਹਾਹੱਲ ਕੀਤਾਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ:
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾם ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
165 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਸ ਮੂਰਖ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੂਰਖ ਸੇਤਮ ਦਾ ਯਾਰ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
301 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਹਾਈ ਗਾਰਡਨ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹੈਮ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
335 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
489 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਹਲਾਚਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਬਨਾਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
316 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ੱਬਤ ਡਰਬਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹੈਮ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
218 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਵਿਧਵਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸਾਸ਼ਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
429 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਸੁਹਾਵਣਾ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
470 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਅਸੀਸ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਡੋਡ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
248 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਆਰਥੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ  • 
654 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜੋ ਸ਼ੱਬਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
431 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਦੋਸਤ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
481 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
361 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਟੀ. ਬਾਵ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
339 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯਾਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਯਾਕਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
430 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੋਸ਼ੇ ਮਿਸ਼ੇਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
602 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੋਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
344 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਚ ਗੁੰਮ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਇਹ ਇੱਕ ਪੇਚ ਗੁੰਮ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
523 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੱਸਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾLitvak ਅਜੀਬ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
293 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਹੈਮਰਾਈਜ਼ਲ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
523 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਹਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਜ਼ਿਮਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
394 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਜ਼ਿਮਰ ਜ਼ਾਲਮ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
543 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਯੋਟਜ਼ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
147 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਖੂਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਜੈਕਬ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ  • 
255 ਵਿਚਾਰ1 ਜਵਾਬ0 ਆਵਾਜ਼ਾਂ