בל תוסיף בדרבנן

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיבל תוסיף בדרבנן
א׳ שאל לפני חודש 1

למורנו ממכתביו המאלפים הרב מיכאל אברהם שליט"א,

נספקתי בעניין בל"ת בנ"ח, וז"ל הפרי מגדים (פתיחה כוללת לאו"ח, חלק ראשון אות מ): והנה במצוות דרבנן שייך בל תוסיף כו' [כלומר וקשה איך התירו להוסיף נר חנוכה למהדרין], ואם נאמר כתוס' ר"ה (טז ע"ב וכח ע"ב) שבעשיית מצוה פעמים ליכא בל תוסיף, א"ש [כלומר שהרי הוספת נר נוסף הוא כעשיית המצווה פעמיים]. ואם נאמר כחידושי הרשב"א ושאר פוסקים דאף כה"ג עובר על בל תוסיף, נאמר [כלומר נוכיח מכאן ש-] בדרבנן ליכא בל תוסיף, עיין שם, עכ"ל.  
והנה, הא דבעשיית מצוה שתי פעמים איכא בל תוסיף, אינו מבואר להדיא בחידושי הרשב"א אלא מכללא איתמר, כי נראהשלמד כן מדברי הרשב"א (ר"ה טז, ב) שהקשה קושית התוס' איך תוקעים שתי פעמים, ולא תירץ כתירוץ התוס' שבעשיית המצוה שתי פעמים ליכא בל תוסיף, רק תירץ דכיון דתקנת ב"ד היא ליכא בל תוסיף, עיי"ש. חזינן דס"ל שבעשיית המצוה שתי פעמים נמי איכא בל תוסיף.  
וצ"ע, דלפי"ז מה שייך דין המהדרין דנר חנוכה לבל תוסיף, והרי היא גופא צורתהתקנה, דסגי בנר אחד והידור הוא להוסיף, שהרי אינה עשיית אותה המצוה שתי פעמים, כגון תקיעה שתי פעמים, אלא התקנה היא בעיקרה נר אחד והידורה עוד נרות, והיא היא גדר וצורת תקנת המצוה מדרבנן, ומה ענינה לחשש בל תוסיף.  
[מו"ר אבי שליט"א, בזמנו אמרלי שכלל לא הבנתי את דברי הפרמ"ג משום שלהבנתו בעצם ישנה שאלה עקרונית בדיני בל תוסיף האם הוספת מצוה מדרבנן היא בגדר בל תוסיף. כלומר עצם הוספת המצוה היא הבעייתית ולא נר אחד או שנים או מי שמדליק נרות בחמישה מקומות. ובזה הוא עוסק, אך לא נשארנו חלוקים בזה].
 
החותם בביטול
צעיר בלומדים

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

שלום רב.
 

אכן, מה שנוהגים להביא ראיה מהרשב"א הוא עניין תמוה לענ"ד. בפשטות הוא אומר שאין שאלה, אבל זה לא אומר שהתירוץ של תוס' ל אנכון. רק לא צריך אותו.
מעבר לזה, בד"כ מה שכותבים שבדרבנן ליכא בל תוסיף (כברשב"א שם) הכוונה היא שבתקנות וגזירות דרבנן ליכא בל תוסיף, כמבואר בראשונים שם. השאלה האם הוספה בדיני דרבנן עצמם יש בה משום בל תוסיף (מדרבנן) היא שאלה אחרת. שו"ר מה שכתבת בסוף בשם אביך. הוא לגמרי צודק, וזה מה שכתבתי כאן בטרם ראיתי זאת.
ונראה בפשטות שכל עוד לא מצאנו תקנה של חכמים שלא להוסיף על תקנותיהם אין לחדש איסור דרבנן מדעתנו. הגם שכל דתקון רבנם כעין דאורייתא תקון, זה רק בא להסביר את גדרי תקנותיהם ולא להמציא תקנות שאין להן מקור. כך למשל ספק דרבנן לקולא ולא תקנו כעין דאורייתא שיהיה לחומרא.
ואכן לגבי נר חנוכה לא שייך כלל בל תוסיף. אלא אם נאמר שההידור הוא תוספת מאוחרת לתקנת הדלקת הנר המקורית (נר איש וביתו). כך משמע בלשון הרמב"ם, כפי שהראיתי בטור 528 ו-430 ובמאמרי כאן: https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94/#_ftn4
 

השאר תגובה

Back to top button