דיין גוי

שו"תדיין גוי
טירגיץ שאל לפני שנה 1

האם גוי תלמיד חכם שפוסק לפי דין תורה מצטרף לדיינים בבית דין?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

גוי פסול לדון ולהעיד. זה לא קשור לידע שלו.

סתירהההה הגיב לפני שנה 1

טעות עכום אסורה כי הגויים בסדר וטעם הדין בטל.
ולמה לדון לא יבטל הדין עקב ביטול הטעם ? (על גוי ת"ח וישר השאלה)

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אני מניח שההתלהבות הזאת אינה במקומה. כנראה התכוונת להעיר זאת בשרשור על טעות עכו"ם. אני מעביר לשם ושם אענה. אולי בדרך תוכל קצת להתקרר. 🙂

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

כעת עלתה שם הבהרה, והתברר לי שהשאלה דווקא כן כוונה לכאן. והרי ההבהרה:

כוונת סתירההה אחרת והעיר במקומו. שם אמר הרב שגוי פסול לדון, ולא אמר שדווקא בימיהם שהגוים לא גדורים בנימוסי האומות פסלו אותם לדון אבל היום גוי תלמיד חכם יכול לדון כמו יהודי תלמיד חכם. ובזה מצא סתירההה סתירה בדברי הרב שלגבי טעות עכו”ם החליט שזה דווקא בימיהם שהגוים לא גדורים. השאלה היא איך מחליטים מה דין בגוי ותקף גם בימינו ומה דין בהתנהגותו ואינו תקף בימינו.

התייחסותי:
שאלה מוזרה (ולכן לא האמנתי שהיא שייכת לכאן). פסלות הגוי אינה בגלל מידותיו או התנהגותו. הוא פסול בפסול הגוף לדון ולהעיד. לכן לא שייכת סברת המאירי לגבי כשרות לדון. גם פסולי חתנות לא השתנו בעקבות שינוי התנהלותם של הגויים (אין היתר לשאת גוי או גויה) וכך גם לגבי איסור הנאה מתשמישי עבודה זרה דידהו.
אמנם לגבי ערכאות מצינו בסוגיית גיטין שכשרים מפני שלא מרעי אנפשייהו, והאריכו שם הראשונים והאחרונים בדין זה, ואכ"מ. בכל אופן, ברור שזה לא מועיל במקום בו נדרש בי"ד באופן פורמלי (כמו בגיור וכדומה). ולהדיא מצאנו בגיטין פח שאף כשדיניהם כדינינו נאמר הדין של "לפניהם ולא לפני עכו"ם".

מעיר הגיב לפני שנה 1

אולי אם דיניהם כדיננו אסור ללכת, אבל אם הם דנים כדיננו כלומר דנים לפי התורה, וקל וחומר אם בבית דין יהודי בסנהדרין, אז אולי כן מותר לגוי לדון ואין בזה ערכאות ומצטרף למניין בית דין.

יוסי גלובינסקי הגיב לפני חודש 1

לכאורה מרש"י על סנהדרין לפי גירסת רבו בסיפרי על בהעלותך נכרי יכול להיות דיין בסנהדרין שהרי מבני בניו של יתרו דרך הקינים והרכבים (גם אקטואלי כי פרשת השבוע הבא היא יתרו):
רש"י על סנהדרין דף קד/א
המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב – וקינים אלו בניו של יתרו, דכתיב ובני קיני חותן משה, ובניו של יתרו הן הן בניו של רכב, דכתיב הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב וכתיב (ירמיהו לה) ולבית הרכבים אמר ירמיהו כי כה אמר ה' [וגו'] יען אשר שמעתם [על] מצות [יהונדב] אביכם [וגו'] לא יכרת איש ליונדב בן רכב [עומד] לפני כל הימים ואמרינן בסיפרי אפשר נכרים הם ונכנסין להיכל והרי כל ישראל לא נכנסו להיכל אלא שהיו יושבין בסנהדרין ומורין בדברי תורה, מפי רבי:

השאר תגובה

Back to top button