ספיקא דאורייתא

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיספיקא דאורייתא
אלעד שאל לפני 2 חודשים

לפי הדעות שסוברות שספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן, דהיינו שמדאורייתא לא צריך להחמיר, מה לדעתך הסברה בזה?
אם מעשה מסוים הוא רע, לא הגיוני שנתרחק גם מספק עשייתו? 
תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

מאד הגיוני. השאלה אינה אם זה הגיוני אלא האם יש בזה איסור הלכתי. אפשר שירא שמים אכן ראוי שיתרחק מזה, אבל רק בגלל החשש שמא יעבור עבירה. אבל על הצד שלקח סיכון ולא עבר אין עליו תביעה כי עצם הכניסה לבית הספק אינה אסורה מצד עצמה..

אלעד הגיב לפני 2 חודשים

לפי זה, מדין תורה, אדם לא חייב להחמיר אבל אם באמת פגע באיסור נחשב לו שעבר עבירה?

איתן הגיב לפני 2 חודשים

ערוך שולחן כותב שאסור להחמיר אם כל הפוסקים פסקו להקל, אבל למה באמת שירא שמיים לא יחמיר על עצמו?

יורה דעה ערוך השולחן קטז, כה :
מסוכנת אע”פ שמותרת בשחיטה מ”מ המדקדקים מחמירים על עצמם שלא לאכלם וכבר נתבאר זה בסי׳ י”ז ע”ש ובהמה שהורה בה חכם מצד סברתו בלבד ולא נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת לא יאכל בעל נפש ממנה
אבל אם יש להחכם בקבלה שהיא מותרת יאכל וכ”ש אם נמצא ההיתר בספר ומי שאינו אוכל ראוי לנזיפה אא”כ יש מחלוקת הפוסקים יכול כל אחד להחמיר על עצמו אבל בדבר שכל הפוסקים מתירים חלילה להחמיר על עצמו וזה נוטה למינות [כמ”ש הפ”ת סק”י בשם שבו”י ע”ש]:

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אלעד,
אני מניח שהוא לא ייחשב מזיד, אלא שוגג או אנוס. יש לפלפל בזה לאור הרשב”א בשבועות יח על הבא על אשתו סמוך לווסת וראתה דם שאינו אנוס. אף שיש לחלק.

איתן,
הוא לא מדבר על ספק או מחלוקת אלא על דבר מוסכם. בדבר מוסכם אין סיבה להחמיר.

השאר תגובה

Back to top button