על וסת החודש

שו"תקטגוריה: כלליעל וסת החודש
י' שאל לפני 7 שנים

בתור חתן אני לומד כעת הלכות נדה ואני קצת תמה איך שייכת וסת החודש, האם יתכן לתלות את ראיית האשה על פי התאריך ולא לפי דילוג קבוע. האם זו לא אמונה טפילה, חוסר הבנה שהעל טבעי כבר לא קיים בעולם הגשמי שלנו? בנוסף האם הרב יוכל לפסוק לי לגבי שאלות הלכתיות שמתעוררות אצלי בתור חתן?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

ראשית, מזל טוב ורוב נחת. מקווה ומאחל שיהיה לכם בית מלא אושר, חכמה ושמחה.
שנית, אכן וסת החודש היא עניין בעייתי. אקדים קודם כל שהגמרא ביבמות סד ע"ב דנה בחזקות שונות של ג' פעמים (ראה בכל זה בקה"י טהרות סי' מז באריכות רבה), ומובאות שם שתי דעות לגבי השאלה האם קובעים חזקה גם כשאין סבירות שיש סיבה משותפת לכל המקרים (מזל גורם או מעין גורם). אבל הפוסקים כתבו שלהלכה תמיד צריך לפחות חשד לסיבה כלשהי. ראה למשל במקור חיים או"ח סי' תסז סק"ה:

[ה] ואם לא נתבקעו וכו'. עיין מגן אברהם ס"ק י"ב דאם נמצא ג' חטין חזקה דאיכא טובא ושמא נתבקעו, והמגן אברהם סתר זה דלא אמרינן כן במידי דאתי מעלמא. ועיין חק יעקב [ס"ק כה] שהקשה ע"ז משכונת קברות [נזיר ס"ד ב'] וכו'. ולפ"ז היה לנו לחוש גם בחטין הנמצאים בתוכם ג' חטין שצמחו דניחוש דילמא איכא טובא כיון שהוחזק ובדיקה לא מהני כיון דיבש ביבש אין בילה וא"כ היו צריכין לבדוק כולן. ועוד דלימא כיון דאיכא תלת שנתחמצו איכא נמי טובא, דלאכול החטין בעינייהו אפילו בלא נתבקעו אסורין.
לכן נראה לי דלא אמרינן חזקת ג' פעמים כי אם בדאיכא דבר הגורם דמסתבר שיהיה כך וההקש השכל מחייביהו שיהיה כך. אבל בדבר שנופל במקרה וליכא דבר הגורם המסתבר כ"כ אין חזקה למקריים, וראיה ברורה לזה מיבמות [ס"ד ב'] גבי קטלנית דלמ"ד מעיין גורם אין דין קטלנית בארוסה וכן אין דין קטלן בגברי, אלמא דכל היכא דליכא גורם המסתבר ליכא חזקה. ועוד ראיה מנדה ט"ז א' דפליגי אי ווסתות דאורייתא או דרבנן, ואמאי הא חזקת ג' פעמים דאורייתא, דהא יוצאין בקמיע מומחה לרשות הרבים בשבת [שבת ס"א א']. אלא ע"כ דבהא פליגי אי גורם המסתבר הוא. ומשום הכי מותר גבי חטין שצמחו דאין ראיה מדירדו גשמים על אלו שירדו ג"כ על המותר, דאימר הני מבטן ערימה כמו שכתב (המג"א) [הט"ז] ס"ק ה' בשם הרשב"א. ולא קשה ג"כ מהא דנזיר, דשם מסתבר הוא שנתייחד לשכונת קברות כיון שמונחים משש ועד שמונה, ואדרבה משם ראיה לדברי דאי לא תימא הכי אפילו אין שם משש ועד שמונה נימא מדקרה כך שנקברו שלושה מתים שם קרה עוד הרבה, אלא ודאי אין אומרים חזקת ג' פעמים אלא בדבר המסתבר שיהיה כך. ולפ"ז הכא בחטין בתבשיל שנפלו דרך מקרה לא אמרינן חזקת ג' פעמים וכדעת המגן אברהם כן נראה לי ברור: 

צריך להבין שחשד אין פירושו משהו שידוע כגורם, אחרת לא מדובר בחזקה אלא במידע רפואי (מסה שנופלת לארץ לא עושה זאת בגלל חזקה אלא כי ידוע שיש כוח משיכה). חזקה תמיד באה כשיש משהו שחשוד להיות גורם, כלומר אפשרי שיש גורם, אבל לא ידוע בבירור שהוא כזה.
לכן לפחות חכמים חשבו שכנראה יש  חשד לסיבה משותפת בוסת החודש. ייתכן שהם טעו בגלל חוסר ידע (היו להם טעויות מדעיות ורפואיות). אבל ראיתי פעם שיש שתלו זאת בירח. אם הוא עושה גאות ושפל, אז יש לו השפעות גם על הארץ. בפרט שאצל בני אדם יש גם פסיכולוגיה, ובהחלט יש מקום לסברא שאנשים נכנסים למצבי רוח שונים בתאריכים שונים בחודש. וההשפעה הפסיכופיסית יכולה לגרום לתופעות פיסיות.
לגבי פסיקות הלכה, בכתמים איני מתמצא, אבל שאלות אחרות אפשר לשאול ואנסה לענות.
שוב מזל טוב,

aviv levy הגיב לפני 3 שנים

שלום הרב!
אשמח לשאול בהמשך לשאלה ישנה זו. פוסקים רבים בסוגיא זו מביאים את הביטוי המפורסם "לאל גומר עלי" – מה דעת הרב סברא זו מהירושלמי?

השאר תגובה

Back to top button