פורים תורה

שו"תקטגוריה: כלליפורים תורה
ז' שאל לפני 7 שנים

שלום הרב, להלן כמה "דברי תורה" היתוליים שכתבתי:
בכל מתרפאין
שאו שערים
אור חדש
להנאתך,

חודש אדר ופורים שמח!!!

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

דפח"ח. תיתי ליה למר שהנאני כבכל שנה, והאכילני מפתו והשקני מיינו יין הרקח ועסיס רימוניו, עוד טרם בא לפי טעם כעיקר מתירושו של פורים והיתרא בלע וגם תתאה גבר.
ושלא להותיר הגיליון חלק אוסיף איזו גרגיר ויה"ר דאימא דבר המתקבל. דהנה, כעת תהיתי האם קריאת דברי תורתו דמר הוא עשה דערב פורים (כאכילה בעיו"כ), או שמא הוא מתיר לקריאת מגילה, דאיכא לאו לקרוא מגילה בלא קריאת דבריו שליט"א קודם לכן. ויש לה"ר ממה שאם מתיר הוא אזי נמצאנו מוציאים לעז על דורות הראשונים טרם נפוצו מעיינותיו דמר חוצה, והאיך קראו אבותינו הק' מנו"ע המגילה בלא המתיר? ישתקע הדבר ולא ייאמר. על כורחנו דהיא מצוות עשה ולא מתיר ללאו.
אלא דיש לשדות נרגא גם על הצד דמ"ע היא, דהא קמאי דקמאי בבית ראשון, האיך יצאו יד"ח מגילה לפני שתקנו קריאת מגילה (כדמוכח ממצותיו דלוט, והדברים עתיקים)? ומוכח דלא חיישינן ללעז במצוות עשה, ודון מיניה ואוקי באתרין.
ובהא סלקינן דמצו"ע היא, וממילא נמצא מר ממזכי הרבים כזוהר הרקיע וכעצם השמים לטוהר, וזכה לעבור בבל תוסיף כעגלי ירבעם בדא לו מצווה מליבו.
ואחתום בברכת הדיוט שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. יהי רצון שירבה גבולו בתלמידים, ויהי ביתו בית ועד לחכמים וירווה רוב נחת דקדושה מכל אשר לו ומנוו"ב מנשים באוהל תבורך אשר כמעט לא זזה חתימתה מצד חתימתו (וצל"ע בקונדרס השני, ואולי אישתמיטתיה). ובזה יזכו בעז"ה לפרסם דבריהם בהני קונדריסין דמתקרי תחומין, המעין, או אסיף, שואר כתבי הקודם שמצילים מן הדליקה, המקפידים כמנהג רבותינו הק' לא לפרסם ד"ת של אשה בלא בעלה, ולא חיישי להך דאשה כבעלה, ומחמרי כסברת בעל כאישתו, ודוק היטב.
(-) מקום החותם

מושה הגיב לפני 7 שנים

עוד אמרו החכמים אל תקרי מגילה אלא מג יה לה וי"א תקרא מה גילה ואין צריך לומר מהו הנכון והכל שריר וברור. לכול"ע הקורא במגילה דבר ה' גילה וכי מדוע לא מצינו ה' בה? כי לאתחופשי רמז, והוא התחפש לכן לא מצינו. בא מ"ד בריש גליה ואמר עד דלא ידע, חש אץ המן בראש כל חוצות ובכה בכיה לדורות, ואת גופו תלו על כמה קורות? על זה חלקו חכמים במה דברים אמורים- כתיב 50 אמה עד שנשתרבבה אמתה, ת"ל קבור תקברוהו אחר המיתה, עוד כתוב בקונטרסים מעשי קונדסין,
למה לא פרסמו ד"ת של אשה משום חשש והיו לבשר אחד? הה"ד ותשפוט דבורה תחת התומר משום שרווקה הית ואין חשש!

אל תקרי מרדכי אלא מרד חי היינו כי מרד וחי.
המהדרין יקראו המגילה חודש לפני זמנה, אך יכינו המשלוחים סמוך לחלוקה שמא יתקלקל המשלוח מנות. ומי שאין בידו יכין משלוח עם אבנים ויכסה בדפים מקושטים. ואם אין לו ישים עיתונים. גם יצא ידי משלוח.
הקורא גילה צריך לקרוא בנחת כל מילה ומילה ומשיגיעו להמן- יאכלו כולם אזני המן, תם ונשלם ונודה לבורא העולם על הנס הגדול שעשה שהיציל רבים מהשמדה על זה חגגנו כל שנה עדי עדי לא ידע.
מצווה לשתות מים מזוקקים אך שלא הושרו לילה. ואם הושרו ולא ידע- יש להקל.

שוע הגיב לפני 7 שנים

צריך מנגנון לייקים באתר עבור פוסטים כאלה, גיחכתי כמלוא זקן ושפמו

מושה הגיב לפני 7 שנים

תקריא את זה בשולחן שבת הסמוכה לפורים בסעודה שלישית אם אתם עושים בבי"כ- שיהנו כולם ממילי דבדיחותא! ותקבל לייקים חיים!

ישראל הגיב לפני 4 שנים

מעולה! יישר כוח עצום!

השאר תגובה

Back to top button