מבט פילוסופי על המחלוקות העכשוויות (טור 563)

א. מה קורה כשדנים על כללי המשחק?

בס"ד

"כי יש דממה בתוך הסערות"

(יחיאל מוהר)

ביום ד האחרון נתתי הרצאה בקפה לודה בלוד,[1] והנושא היה מבט פילוסופי על המחלוקות העכשוויות. חלק מהדברים נדונו כאן בטורים קודמים שעסקו במחלוקות הללו, אבל בהרצאה עסקתי בהיבט אחד ששווה לתת עליו את הדעת. חשבתי שיש בנותן טעם להקדיש שני טורים לדברים אלו.

תיאור המחלוקת ומשמעותה

המחלוקת בימים אלו סוערת. יום יום נחצים גבולות ונראה שיש כאן משהו מיוחד שלא היה במחלוקות הקודמות. ויכוחים סוערים כבר היו לנו לא פעם, אבל התחושה כעת היא שהמחלוקת מאד קיצונית ויש חשש לעצם קיומה של החברה ושל המדינה. קצת מזכיר את המחלוקת סביב ההתנתקות, ואין פלא שההשוואה אליה עולה שוב ושוב בוויכוחים בימים אלו. בטורים הללו אנסה לבחון את טיבה של המחלוקת העכשווית ובפרט להשוות אותה למחלוקת בהתנתקות.

ישנה נטייה לתלות את הסערות וההקצנה בכך שמדובר בנושאים מאד יסודיים וחשובים, כאלו שנוגעים בציפור הנפש של האנשים. אלו הסברים סוציולוגיים, פסיכולוגיים ואידאולוגיים (הנושא חשוב ו/או מכעיס במיוחד, קרע חברתי וכדומה). אבל לדעתי הסיבה כאן שונה והיא נעוצה במישור הלוגי. הסיבה לכך היא שבניגוד לכל המחלוקות הקודמות, המחלוקת הזאת ניטשת סביב חוקי המשחק ולא בתוכם.

לשם השוואה, גם המחלוקת על ההתנתקות הייתה סוערת מאד. אנשים התקוממו ובאו בטענות כלפי המוסדות על דרך קבלת ההחלטה, על תוכן ההחלטה ועל ההתנכרות לנפגעים. בניגוד להנגדות שנערכות מדי פעם מצד תומכי הרפורמה, גם בהתנתקות היו סרבנויות והיו חסימות כבישים, גם שם הייתה הכלה מסוימת מצד המוסדות, אבל כאן אין לי עניין להיכנס לפרטי ההשוואות הללו. אני נזקק להתנתקות דווקא בגלל הדמיון לכאורה למחלוקת בימינו. טענתי היא שלמרות הדמיון בעוצמות ובאופי, הסיבה לסערות אז הייתה שונה מהסיבה להן היום. אז דובר בסיבה אידאולוגית וכיום הסיבה היא לוגית.

הסערות אז ניצתו בגלל חשיבותו ויסודיותו של הנושא הנדון ומידת הפגיעה בערכיו וברכושו ונפשו של אחד הצדדים. אין פלא שפגיעות כה עמוקות מעוררות סערות קשות. אבל הסערות כיום מתעוררות לא רק בגלל חשיבותו של הנושא אלא בעיקר בגלל שהוויכוח עוסק בכללי המשחק. ההתנתקות הייתה ויכוח עמוק ויסודי שנערך במסגרת כללי המשחק הדמוקרטיים. היה ברור כיצד יש לנהל אותו, גם אם נשמעו טענות שהיו צעדים והתנהלויות שחרגו מהדרך הראויה, הרושם היה שהדיון הסוער נערך במסגרת כללי משחק ברורים. אבל בימינו הוויכוח הוא על כללי המשחק עצמם, ולכן באופן טבעי אין אפשרות לנהל את הוויכוח במסגרת הכללים שהרי הם עצמם נמצאים במוקד הוויכוח. אני טוען שעקרונית, גם אילו הנושאים הנדונים לא היו כה יסודיים וחשובים, הייתי מצפה לחציית קווים וחריגה מהגבולות המקובלים, שכן זה טיבה של מחלוקת שניטשת על כללי המשחק.

דוגמה תלמודית: מחלוקת ב"ש וב"ה

מחלוקות היו כנראה תמיד בעם ישראל, אבל מחלוקת ב"ש וב"ה הייתה חריגה מאד לעומת כל מה שקדם לה. החריגות של המחלוקת ההיא הייתה בקיצוניות שלה (ראו להלן), באורך הזמן שהתמשכה, בהתאגדות של החולקים לשני בתים גדולים ומובחנים וכמובן גם בהיקף הרחב של תכניה (יש עשרות הלכות ותפיסות מחשבתיות ששני הבתים נחלקו לגביהן).

חכמי בית הלל היו רבים יותר מחכמי בית שמאי, ולכאורה ההלכה הייתה  צריכה להיפסק כמותם שכן הכלל הוא "אחרי רבים להטות". היה חריג ידוע אחד בעליית רבי חנניא בן גרון, ששם רבו בית שמאי על אנשי בית הלל. בעקבות המחלוקת בעליית רבי חנניה בן גרון, התוספתא (שבת א, טז) אומרת:

אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיהו בן גרון כשעלו לבקרו, נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, שמונה עשרה דבר גזרו בו ביום, והיה אותו היום קשה להם לישראל כיום שנעשה בו העגל.

בירושלמי (שבת א, ד) מובא תיאור נוסף של המחלוקת הזאת:

תנא רבי יהושע אונייא: 'תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל'. תני: 'ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים'. תני: 'שמונה עשר דבר גזרו ובשמונה עשרה רבו ובשמונה עשרה נחלקו'.

גם בבבלי (שבת יז ע"א) מובא התיאור הבא:

נעצו חרב בבית המדרש, אמרו: הנכנס יכנס והיוצא אל יצא. ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.

כל התיאורים הללו מצביעים על עוצמת המחלוקת הזאת, שמגיעה עד כדי הריגה אלו באלו. הסיבות לכך היו כנראה משך הזמן הארוך של המחלוקת והיקפה, שהגיעו לכלל איום על שלימותו של עם ישראל. התורה נעשתה כשתי תורות שונות, והחשש מפיצול של העם ושל התורה היה מוחשי. כשלא מצליחים להגיע להכרעה במצב כזה, אין פלא שמשתמשים בכוח ובדרכים קיצוניות, ולבסוף מגיעים אפילו להרוג אלו את אלו. זה בהחלט מזכיר את מצבנו כיום. לא מצליחים להגיע להכרעה בדרכים המקובלות, ולכן נוקטים בדרכים קיצוניות ולא מקובלות. הפיצול כבר נמצא באופק. במצב כזה יש צורך דחוף להגיע להכרעה והסכמה בדרך כזו או אחרת, והשאלה גם כיום וגם אז הייתה כיצד ניתן לעשות זאת, בפרט אם הדרך לכך בעצמה אינה מוסכמת.

בסופו של דבר הושגה הכרעה במחלוקת בין שני הבתים. היא מתוארת בסוגיית עירובין יג ע"ב:

אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.

בת קול יוצאת ומכריעה שהלכה כבית הלל. משם והלאה דברי ב"ש במקום ב"ה אינה משנה (ראו ברכות לו ע"ב והרבה מקבילות). בגלל עוצמת המחלוקת החשש מפניה, אחרי שכבר הצליחו להגיע להכרעה חכמים לא מוכנים שהיא תתעורר שוב. הם מחליטים לדרוס את ב"ש ולא לתת להם ולעמדותיהם שום מעמד, שלא כמקובל לגבי מחלוקות הלכתיות רגילות.[2]

שני קשיים ושברם

המפרשים בסוגיה הזאת מעלים שתי שאלות. הראשונה, מדוע לא עמדו להצבעה והכריעו את המחלוקות על פי הרוב? הרי הכלל שבידינו הוא "אחרי רבים להטות", והוא מיועד לשימוש בעת שמתגלעת מחלוקת. זו אמורה להיות הדרך ההלכתית להכריע מחלוקות. מה היה מיוחד במחלוקת ב"ש וב"ה שלא איפשר להשתמש בכלל הרוב? אגב, ממש אותה שאלה נשאלת בימינו, כשהמחלוקת ניטשת בכל עוז ואנשים לא מוכנים להכריע אותה על ידי הצבעה וקבלת דין הרוב (כפי שנקבע בבחירות). שאלה זו יכולה להיסוב גם על אי ההכרעה במחלוקת וגם לגבי עצם התגלעותה: מדוע מחלוקת ב"ש וב"ה באמת הייתה כל כך קיצונית? כיצד היא בכלל נוצרה? במה היא שונה מהמחלוקות שהיו לפניה?

שאלה נוספת שעולה ביחס לגמרא היא כיצד נותנים לבת קול להכריע במחלוקת הלכתית, הרי הכלל שבידינו הוא (ב"מ נט, בתנור של עכנאי): "לא בשמים היא".

את השאלה הזאת מעלה תוד"ה 'כאן לאחר', עירובין ו ע"ב:

כאן לאחר בת קול – ואם תאמר מאי שנא דלא קיימא לן כבת קול דרבי אליעזר דהזהב (ב"מ ד' נט:).

תוס' שם מביא שני תירוצים. הראשון:

ויש לומר דהתם לא יצאה אלא לכבודו כדמוכח התם.

להלכה בעצם כן משגיחים בבת קול, אבל בתנור של עכנאי הבת קול לא באמת התכוונה לפסוק כר"א אלא היא יצאה רק לכבודו. לפי התירוץ הזה אין כלל הלכתי שלא  משגיחים בבת קול, לפחות אם היא יוצאת ברצינות כדי להביע עמדה הלכתית. זו עמדה מאד לא מקובלת בין המפרשים.

והשני:

ועוד דהתם היתה כנגד רבים והתורה אמרה אחרי רבים להטות אבל הכא אדרבה בית הלל הוו רובא ולא הוצרכו בת קול אלא משום דבית שמאי הוו חריפי טפי.

כאן ההנחה היא הפוכה: באמת אין מעמד להכרעה הלכתית של בת קול, אבל זה רק כאשר הבת קול יוצאת נגד כללי ההלכה, כמו למשל נגד דעת הרוב. זה היה המצב אצל ר"א בתנור של עכנאי. אבל כאן ב"ה היו הרוב, והבת קול תמכה בהם ולכן כאן יש לה מעמד. ניתן לומר שבמובן מסוים גם כאן לא היה לה מעמד, והיא יצאה רק כדי להזכיר לנו את הכלל שיש ללכת אחרי הרוב.

תוס' בתוך דבריו תמה מה חשבו ב"ש? אם באמת ב"ה היו הרוב, אז מדוע היינו צריכים סיוע מהבת קול כדי להבין שיש ללכת אחרי הרוב? האם ב"ש חלקו על הכלל ההלכתי "אחרי רבים להטות"? יש לזכור שהוא מפורש בתורה. תוס' ענה לשאלה השנייה שהצגתי למעלה, אבל נותר לנו הקושי הראשון: למה לא ללכת אחרי הרוב? כפי שנראה מיד, כאשר נבין את העניין הזה יתייתרו גם התירוצים לקושי השני.

תוס' מסביר את דעת ב"ש בכך שהם היו חריפים יותר מבית הלל, והכלל שהולכים אחר הרוב נאמר רק במקום שבו המשתתפים בדיון בערך שווים בחכמה (כך מבואר להדיא בגמרא ביבמות יד ע"א). בפשטות, כולם, כולל ב"ה, הסכימו שאכן ב"ש חריפים ומחודדים יותר. משמעות הדבר היא שגם ב"ש קיבלו את הכלל שיש ללכת אחר הרוב, אבל הם טענו שהרוב שבו מדובר הוא רוב החכמה ולא רוב האנשים (צריך לספור ראשים ולא רגליים. ראו על כך בטור 400), ולכן ב"ש סברו שהכלל "אחרי רבים להטות" דווקא מורה שהלכה כמותם ולא כמו ב"ה.[3]

זה כנראה היה היסוד להתגלעות המחלוקת ולעוצמתה. היה כאן ויכוח על כללי המשחק עצמם, האם הרוב הקובע הוא רוב הראשים או רוב הרגליים. מחלוקת כזאת לא ניתנת להכרעה, שהרי גם אם יעשו הצבעה להכריע בשאלה זו עצמה הם ייתקעו באותה נקודה בדיוק (האם ללכת אחרי ב"ש או אחרי ב"ה). זו הסיבה שבמחלוקת הזאת הם לא יכלו להכריע על פי הרוב. זו גם הסיבה לכך שנזקקו לבת קול. הכלל שלא נזקקים לבת קול נאמר רק כאשר יש לנו דרך להכריע במחלוקת באמצעות כללי ההלכה. אבל אם אין דרך הכרעה הלכתית, שם לא נאמר הכלל "לא בשמים היא" (אולי לזה גופא התכוונו גם התוס' בתירוצם). זהו ההסבר לכך שלפי ב"ש לא הלכו אחרי הרוב והמחלוקת נותרה ללא הכרעה, וזהו גם ההסבר לכך שיצאה בת הקול ושמעו לה למרות הכלל "לא בשמים היא", שכן זו הייתה הדרך היחידה להיחלץ מהפלונטר שלא היה ממנו מוצא הלכתי.

מכאן גם נוכל להבין מדוע המחלוקת בין הבתים המשיכה זמן כה רב. היא לא ניתנת להכרעה באמצעות הכללים ולכן היא ממשיכה עוד ועוד ללא תכלית, שכן היא ניטשת על הכללים עצמם. במצב כזה גם ברור מדוע היא הפכה להיות קיצונית, שכן הדרך היחידה להתקדם הייתה באמצעות כוח וצעדים קיצוניים. כללי המשחק שמיועדים לפתור מחלוקות ולקבל החלטות לא יכולים להיות ישימים כשהמחלוקת היא על כללי המשחק עצמם. הדרך היחידה להציל את עם ישראל והתורה הייתה  להשתמש בכוח (עד כדי הרג) ובצעדים קיצוניים (דריסת הלגיטימציה של הצד ה'מפסיד').

בחזרה אלינו

טענתי היא שזהו גם שורשו של המצב אצלנו בימים אלו. המחלוקת ניטשת על כללי המשחק ולא על סוגיה תוכנית ספציפית. לכן ההליכה אחרי הרוב שהיא הכלל שמיועד לפתור מחלוקות ולהכריע אותן אינו ישים. את המחלוקת הזאת אין דרך להכריע בכלים דמוקרטיים שכן כפי שנראה בהמשך היא עוסקת בכללי הדמוקרטיה עצמם. אין פלא שהיא נראית ללא  מוצא ומגיעה לצעדים קיצוניים ואף אלימים. החריגה מכללי המשחק היא תוצאה של בעיה לוגית: כיצד מכריעים מחלוקת שנוגעת לכללי המשחק עצמם. כללי ההכרעה המקובלים במשחק לא יכולים לשמש אותנו במצב כזה, ומה שנותר הוא הפעלת כוח וצעדים לא קונוונציונליים שמחוץ לכללי המשחק.

ניתן להבין זאת יותר אם נשוב להשוואה למה שקרה סביב ההתנתקות. הוויכוח שם התנהל על סוגיה קשה וכואבת לציבור גדול, אבל היא לא עסקה בכללי המשחק עצמם. זהו ויכוח נוקב והצעדים שננקטו בו הביעו כאב ומצוקה גדולה, אבל שם ניתן היה לטעון שהוויכוח צריך להתנהל לפי כללי המשחק הדמוקרטי. החריגה מהכללים נבעה מכאב ולא מהצדקה מהותית. לעומת זאת, כאשר הוויכוח הוא על כללי המשחק עצמם, החריגה מהכללים באופן ניהול הוויכוח היא תוצאה לוגית של המצב ולא בהכרח ביטוי לכאב. ההצדקה לחריגות הללו אינה רק הכאב והפגיעה במיעוט המתקומם, אלא העובדה שאין דרך לדרוש ממנו לפעול במסגרת חוקי המשחק אם לטענתו הם מופרים על ידי הצד השני וכבר אינם תקפים.

הדמיון בין המצבים (הוויכוח על הרפורמה המשפטית והוויכוח על ההתנתקות) דווקא מחדד את ההבדלים. אם החריגות מכללי המשחק והקיצוניות שם נבעו מעומק הפגיעה באידאולוגיה ובתפיסות של צד אחד, הרי שכאן הקיצוניות והחריגות נובעות מכך שההתנהלות לא יכולה להתבצע בתוך כללי המשחק. לטענת המוחים הכללים נשברו וכבר אינם מחייבים. מבחינתם מדובר במצב שבו צד אחד לא מקיים את כללי המשחק ודורש מהצד השני לציית להם, וזו כמובן דרישה אבסורדית. ההצדקה של המיעוט המוחה במקרה שלנו היא שבמצב שנוצר אין שום בסיס לתביעה מהם לנהוג כחוק (הצדקה לוגית).

כעת אסביר את הטענה שהוויכוח העכשווי נסוב על כללי המשחק.

מהם כללי משחק

הוויכוח הנוכחי עוסק בחוקי יסוד ומעמדם, בהפרדת הרשויות ובדרכי החקיקה, בפיקוח על פעולת הרשות המבצעת ובשאלות כיצד לנהל עימותים בין הרשויות ומה הסמכות של כל אחת מהן. אין כאן ויכוח על תכנים ספציפיים כלשהם, שניתן לראות אותו כוויכוח אידאולוגי. השאלה היא מהם כללי המשחק וכיצד מקבלים החלטות אידאולוגיות, וכיצד מיישבים מחלוקות בין צדדים שאינם מסכימים אידאולוגית. המוחים טוענים שהממשלה קיבלה החלטה שאין בסמכותה לקבל, ולא רק שהיא פועלת באופן שלא נראה להם נכון או שנראה להם פוגעני. לעומת זאת, בהתנתקות הוויכוח היסודי היה בבירור ויכוח אידאולוגי, ולכן עקרונית צריך היה לנהל אותו במסגרת חוקי המשחק.

עקרונית ניתן היה לטעון שגם ההתנתקות שברה את כללי המשחק. פגיעה בזכות הקניין, בשלימות הארץ, בזכויות המחאה וכדומה, והדרך שבה התקבלה ההחלטה, נחשבו על ידי רבים כפגיעה בכללי המשחק. הטענה שיש הנחות יסוד שאותן לא מפרים בשום מצב, גם אם החוק עצמו לא מחייב זאת. אבל זו כבר הרחבה של המושג כללי משחק. לפי ההרחבה הזאת כל אדם יכול בכל מצב שנעשה משהו שהוא לא מסכים לו לטעון שנשברו כללי המשחק. זה אפשרי פורמלית, אבל לא סביר. כל עוד הדיון הוא על תוכן ספציפי או אופן התנהלות מסוים, יש לנהל אותו במסגרת כללי המשחק. אבל אצלנו נושא הדיון הוא כללי המשחק ולא התנהלות ששוברת אותם מקומית.

אגב, זה שורשו של חוסר ההבנה המשווע שמופיע שוב ושוב אצל אהרון ברק. הוא תוהה כל הזמן מדוע שונאים אותו, ושואל מדוע מה שהוא עושה שנוי במחלוקת. הוא חוזר שוב ושוב שכל עניינו היה רק להסדיר את המצב ולאפשר לצדדים לנהל את הוויכוח באופן ראוי דרך הגדרת הכללים והשמירה עליהם. מתנגדיו, לעומת זאת, מציגים אותו כצד אקטיבי במחלוקת הזאת. מדוע? מפני שהוא חשב שיש כאן ויכוח ככל ויכוח אחר והוא צריך להתנהל במסגרת הכללים. אבל מתנגדיו חלקו על כללי המשחק עצמם, ולכן ראו בו צד במחלוקת ולא גורם ניטרלי. כיום כבר ברור לכל שברק הוא לגמרי צד במחלוקת (במידה רבה הוא זה שיצר אותה), וזאת מפני שהמחלוקת נסובה על כללי המשחק כפי שהוא וחבריו עיצבו אותם. הקואליציה מנסה לשנות אותם והמוחים רוצים לשמר אותם. זה לא ויכוח על החלטה כזו או אחרת, חשובה יותר או פחות, אלא על כללי המשחק עצמם.

בטור 552 הסברתי שזה מה שצפוי לקרות כאשר כללי המשחק לא מוגדרים היטב (עם קום המדינה האסיפה המכוננת לא כוננה אותם בצורת חוקה, ונותרנו עם ואקום). במצב כזה הדבר נשאר לשחקנים בשטח (הרשויות השונות), ואין כל פלא שכל אחת מהן מנסה למשוך את הכללים לכיוון שנוח לה. אין אצלנו באמת כללי משחק, ולכן כל צד מנסה לקבוע עובדות בשטח. הרי אין בחוק קביעות בשאלות כמו מהו חוק יסוד, מה מעמדו, כיצד מקבלים אותו, מה יחסו לחוקים אחרים, מי הגורם שאמור לקבוע את היחס הזה וכו', היחסים בין הרשויות וסוג השיקולים שיכולה כל אחת מהן לעשות. משמעות דבר היא שחלק ניכר מחוקי המשחק שלנו לא קיימים. החוקים שישנם הם בעיקרם נורמות שהשתרשו באמצעות משחקי כוח או השתלטויות כוחניות של הממשלה או של בית המשפט על המגרש ועל הכללים הנוהגים בו. לכן גם אם הכנסת מחוקקת חוק יסוד לאף אחד לא ברור מה זה אומר והאם זה בכלל בסמכותה. אין פלא שבג"צ כבר רמז יותר מפעם אחת על האפשרות שהוא יבקר חוקי יסוד, מה שלכאורה אינו אפשרי לוגית (שהרי סמכותו היא לכל היותר לבקר על פי חוקי היסוד. הוא לא גוף מחוקק). אבל בוואקום שקיים כאן (בעיקר באשמת הכנסת) לא מופיעות הגדרות מהו חוק יסוד ומה עושים איתו. אז מה בג"צ אמור לעשות עם חוק כזה? הוא מקבל החלטות בעצמו לפי הבנתו ותפיסותיו. לכאורה זה אמנם נגד חוקי המשחק, אבל בפועל אין באמת חוקי משחק.

כפי שהסברתי שם, למען האמת אי אפשר היה שזה לא יקרה. ברגע שמתעורר ויכוח ובית המשפט צריך להכריע ולקבוע מה התוצאה החוקית, אם הוא לא מוצא בפניו חוק שמנחה אותו אין פלא שהוא נאלץ לקבוע בעצמו את הכללים. ביסודו של דבר, הלאקונות הללו הן אשמת הכנסת והאסיפה המכוננת (ההיא מתחילת קום המדינה). הם שיצרו את הוואקום הזה בכללי משחק, ונוצר מצב שבו איש הישר בעיניו יעשה.

היכן אצלנו נשברים כללי המשחק: בחזרה לעריצות הרוב

אם אכן שורש הבעיה הוא היעדר כללי משחק, אז לכאורה טוב עושה הקואליציה הנוכחית שמנסה ליצור אותם כעת. מוטב מאוחר מאשר אף פעם. מה שהייתה אמורה לעשות האסיפה המכוננת ההיא, תעשה הכנסת העכשווית (בכובעה כאסיפה מכוננת). אני מתעלם לצורך הדיון מכך שההצעה המקורית של הקואליציה לא כללה מרכיבים מאד חשובים בהסדרה (כמו קביעת הדרך לחוקק חוקי יסוד וקביעת מעמדם). כרגע מדובר על הסדרה כללית, כולל הנקודות הללו. אז למה רבים כל כך טוענים שזוהי פעולה בעייתית (שסותרת את כללי המשחק, עד כמה שישנם כאלה)?

ההסבר נעוץ במושג "עריצות הרוב", שטיפלתי בו מעט בטור 552 ופירטתי יותר בטור 553. כאן רק אזכיר שהתפיסה המקובלת לגביו היא מוסרית: אמנם לרוב יש סמכות לקבוע את ההחלטה, אבל עליו להתייחס באופן ראוי למיעוט ולא לפגוע בו חזק מדיי. הטענה היא שאסור לרוב להשתמש בכוח שמסור בידו כדין, למטרות לא ראויות. הסברתי שם שבמקרים רבים המושג "עריצות הרוב" מבוסס על היבט עקרוני יותר: יש מצבים שבהם בכלל אין לרוב כוח וסמכות כאלה. כפי שאסביר כעת, בעניין זה שוב נבדלות ההתנתקות והמחלוקת בימינו: שם דובר בדרישה מוסרית אבל אצלנו הדרישה הזאת מבוססת על טיעון לוגי.

הסברתי שם שהסמכות של הרוב לקבוע למיעוט את דרכו מותנית בזה שהמיעוט הסכים לעסקה הזאת. כאשר מחליטים לנהל חברה משותפת לכולנו, ההחלטה הזאת כוללת בתוכה גם הסכמה של כל מיעוט לקבל את הכרעת הרוב (אם אכן זה הכלל שהוסכם עליו). אבל כאשר יש ויכוח בין רוב למיעוט שאינם שייכים לאותה קבוצה, שם אין משקל מכריע לדעת הרוב ואין חובה ללכת אחרי הרוב. הדגמתי זאת דרך מדינה גדולה שמנסה להכתיב למדינה קטנה יותר אופני פעולה. היא לא יכולה לטעון כלפיה שעליה לציית בגלל שאנחנו הרוב. הסיבה לכך היא ששתי המדינות הן שתי קבוצות נפרדות, וסמכות הרוב קיימת רק כאשר חילוקי הדעות מתגלעים בין שני חלקים של קבוצה אחת שמשחקת משחק משותף ומקבלת החלטות במשותף, לפי כללי משחק שמוסכמים על הכל.

איך קובעים שמדובר בקבוצה אחת ובמחלוקת פנימית בתוכה? כאשר כל המשתתפים הסכימו לכללי משחק שמכוננים את המשחק הזה. כחלק מאותם כללים קיים כמובן גם העיקרון של הליכה אחרי הרוב, ולכן אם הכללים הללו התקבלו הם שנותנים לרוב את סמכותו. אבל אם המיעוט מודיע שהמשחק התפרק, או שהרוב חורג מכללי המשחק, או אז שוב חוזר המצב הבסיסי שאין לרוב סמכות לקבוע מאומה לגבי המיעוט. בוודאי ובוודאי כאשר מתדיינים על כללי המשחק עצמם. במקום כזה אין שום משמעות לרוב. קביעת כללי המשחק היא כינון של הקבוצה, וכל אדם צריך להחליט האם הוא מצטרף לקבוצה או לא. רק אחרי שהוא הצטרף וידע את הכללים, הם חלים עליו. בפרט חלה עליו המחויבות לציית להכרעת הרוב.

המושג "עריצות הרוב" מקבל כאן משמעות נוספת. המיעוט לא דורש מהרוב להתחשב בו מכוח טענה מוסרית. המיעוט טוען שבכלל אין לרוב סמכות להחליט באשר לכללי המשחק היסודיים. לגבי אלו נדרשת הסכמה כללית, שכן הם אלו שמכוננים את המשחק ומכוחם נוצר הכלל שמוסר לרוב את הסמכות להכריע. לכן בוויכוח הזה המיעוט לא מקבל את הכרעת הרוב. לא כמחאה נגד צעדים דרקוניים אלא מפני שלרוב אין בכלל סמכות לקבוע את כללי המשחק.

שימו לב שזוהי השלכה של הקביעה מתחילת הטור. בהתנתקות היה מקום לומר שהמיעוט טען נגד הרוב שהוא משתמש בכוחו למטרות לא ראויות. זוהי טענה מוסרית, ולפיה הפגיעה של הרוב במיעוט אנושה מדיי ולכן מבקשים ממנו לוותר. בניסוח אחר, בניסוח אחר ניתן לומר שיש כאן מניעת רדיפה, וברודף מותר לפגוע כדי להינצל ולהציל מפניו. לעומת זאת, הוויכוח העכשווי מתנהל על כללי המשחק, וכאן טענות המיעוט הן לוגיות ולא אידאולוגיות, סוציולוגיות, או אתיות. המיעוט טוען שהרוב פועל שלא מכוח הסמכות שמסורה לו. אין לו סמכות לקבוע את כללי המשחק.

למיטב הבנתי זהו שורש ההקצנה של המחאה העכשווית. המוחים טוענים שהקואליציה שברה את כללי המשחק, או בעצם מנסה לכונן אותם בעצמה בלי הסכמה, ואת זה גם לרוב אין שום מנדט לעשות. משעה שנשברו כללי המשחק, ניתן להשתמש בפעולות ואופני מחאה שחורגים מכללי המשחק. כעת אי אפשר לטעון כלפי המוחים שהם צריכים לפעול על פי הכללים ובוודאי לא שהם צריכים לקבל את הכרעת הרוב.

מכאן תוכלו להבין את חסימות הכבישים המסיביות, את הסרבנות בצבא (בלי להיכנס לוויכוח האם מדובר רק בהימנעות מהתנדבות או בסירוב ממש, ללא כל ספק היו איומים בסירוב של ממש), איומים במרד מיסים וסירוב להתגייס ועוד. ניתן להוסיף לכאן צעדים שאינם בלתי חוקיים, אבל חורגים מהנורמות המקובלות, כמו הוצאת כספים ועסקים מהארץ רק לשם מחאה, מניעת השקעות זרות, הפעלת גורמים בינלאומיים (לפעמים בטענות שקר) ועוד. כל אלו מואשמים כפעילות לא לגיטימית כנגד החלטה דמוקרטית של הרוב שהתקבלה בבחירות חופשיות כדת וכדין. הטענה של המוחים היא שאין משחק כי החוקים נשברו, ולכן אין תוקף להחלטת הרוב (זוכרים את בית שמאי?), ולכן המוחים לא רואים עצמם מחויבים להתנהל לפי החוקים.[4]

נדמה לי שגם ביקורת ביהמ"ש העליון על חוקי יסוד היא חריגה מהכללים על בסיס דומה. בית המשפט רואה שנעשים מחטפים ללא בסיס חוקי (נקבעים חוקי יסוד באופן שרירותי וללא הצדקה אלא רק לצורך קוניוקטורלי סתמי, ובכל זאת ניתן להם מעמד של חוק יסוד), אז הם מחליטים להתיר לעצמם לבקר חוקי יסוד. הם אמנם פועלים כאן לא בהתאם לכללים, אבל הם עושים זאת מתוך תחושה שהכללים נשברו וכששוברים את הכלים לא משחקים.

האם נדרש פירוק בפועל של הקבוצה/המשחק?

בטור הנ"ל הצגתי את הזכות של המיעוט להתנגד לרוב על בסיס פירוק המשחק. אבל עמדתי שם על כך שיש מצבי ביניים שבהם עדיין לא מפרקים את החבילה אבל ניתן להתנגד להחלטת הרוב מכוח היכולת העקרונית לפרק את המשחק (שם התייחסתי לזה כסוג של "מיגו": אם מותר לי לפרק את החבילה, כי אז ודאי שמותר לי להתנגד לדברים שנעשים בתוכה). לאור מה שראינו כאן, ניתן לנסח זאת אחרת. בשלב שבו דנים על חוקי המשחק דרושה הסכמת כל המשתתפים ולרוב אין זכות שדעתו תתקבל. כאן לא מדובר על פירוק החבילה אלא על שלב הבנייה שלה. אין כאן התנגדות לדעת ולסמכות הרוב ופירוק של החבילה, אלא דרישה לשותפות (הסכמה רחבה) של המיעוט בבנייתו הראשונית של המשחק/המגרש.

התמונה הזאת יוצרת עוד הבדל בין ההתנתקות לבין הוויכוח העכשווי. ראינו שבהתנתקות המחאה של המיעוט התבססה על דרישה מהרוב לא לנהוג בעריצות. אמנם הערתי שלפחות אם מאמצים מילון מורחב קצת, ניתן אולי לראות גם בהתנהלות כזאת שבירה של כללי המשחק, אבל זה לכל היותר מוביל לפירוק עכשווי של החבילה, בגלל שהרוב לא נוהג כראוי. לעומת זאת, בוויכוח העכשווי יש טענה שההצטרפות מלכתחילה למשחק הזה הייתה שגויה. הצטרפנו לכללי משחק מסוימים ולא לאלה שאתם מנסים להחיל כעת (אדעתא דהכי לא הצטרפנו). זו טענה חזקה יותר מטענת הפירוק. הפירוק הוא הפרת חוזה, אולי מסיבה מוצדקת, אבל הוויכוח על כללי המשחק הוא טענה שעל דעת כן מלכתחילה אין חוזה ואין משחק (שהרי לא זה החוזה שהצטרפנו אליו).[5]

בטור הבא נעסוק במצבים שונים שבהם ניתן לפעול בניגוד לחוקי המערכת, ואחריו נשוב לדיון שלנו.

[1] זהו פרויקט חברתי ראוי להערכה שהוקם לא למטרת רווח. מטרתו העסקת נוער ונשים בסיכון ביחד עם סטודנטים והקמת מקום בילוי ותרבות בלוד עיר האורות. גם את ההרצאה של זיכרון בסלון ביום השואה האחרון (על שיפוט של רוע) נתתי שם.

[2] אגב, הש"ס מלא בדיונים על עמדות בית שמאי, ויש אפילו סוגיות שפוסקים כמותם להלכה. זו דוגמה נוספת ליחס האמביוולנטי של התלמוד וההלכה לכללים גורפים שעליו עמדתי לא פעם.

[3] משום מה, במקרה או שלא במקרה, הוויכוח בשאלה אחרי איזה רוב ללכת התחלק לפי המציאות: ב"ש החריפים יותר גם סברו שהחריפות היא הרוב הקובע וב"ה הפחות חריפים סברו גם שרוב האנשים הוא הקובע. ראו על כך גם בטור 195196 על פרדוקס ואנטי פרדוקס.

[4] אגב, רבי אליעזר הגדול לא קיבל את הכרעת הרוב בוויכוח על התנור של עכנאי (ב"מ נט), ונותר מנודה לבדו בלוד עד יום מותו. ניתן להבין מדוע הוא לא קיבל את הכרעת הרוב, שכן לדעתו אין משמעות לרוב כשיודעים מהי האמת (הוא החזיק בכל המסורות וידע את ההלכה). מצד שני, ברור גם מדוע נידו אותו: לא הייתה שום דרך אחרת להתמודד עם מי שלא מקבל את כללי המשחק. רבן גמליאל דיבנה, גיסו, הודח מנשיאותו על אותו רקע, אבל קיבל על עצמו את הכללים החדשים ולכן הוחזר לכהונתו (ברוטציה עם ר"א בן עזריה). ראו על כך במאמרי כאן ובפרולוג לספרי מהלכים בין העומדים.

[5] זה מקביל לגמרי להבדל בין פתח לחרטה בהתרת נדרים. אמנם יש  מהפוסקים שסבורים שניתן לעשות מהחרטה פתח, כלומר אם האדם היה יודע שיתחרט לא היה נודר מעיקרא, אבל בפשטות ההבדל בין שני המכניזמים הוא שחרטה היא פירוק עכשווי ופתח הוא עקירה למפרע (שעל דעת כן לא נדר).

58 תגובות

 1. מעניין.
  מה שמשעשע בעיני במחלוקת העכשווית הוא שהימין הפעם רפורמי והשמאל שמרני. מוחלפת השיטה.

  1. יש מושג של הוראת שעה שהותר רק לזמן מסויים כדי להציל את עם ישראל בהקשר לסיסרה מה גם שהיא הייתה מאומות העולם

 2. לפי זה, מה נותן לרוב סמכות (מוסרית) לכפות את היחיד במדינה לעשות כמותו, אם היחיד לא מסכים לכללי המשחק?

  1. אם אינו מסכים לכללי המשחק שלא ישתתף בו. מי שמשתתף חזקה שהסכים מכללא לכללים.

   1. אני לא מדבר מצידו, אלא מצד המדינה. לדוגמא, היה אדם (תחפש ביוטיוב), שהכריז על מדינה משלו, שהוא המלך שלה. מסתבר שזה לא חוקי, ועצרו אותו. השאלה מה סמכות המדינה לעשות כך (בוא נאמר ככה, אני מבין למה לא יותר לו לנסוע בכבישי המדינה, אבל להדפיס תעודת זהות וכו', נראה לי שזה סביר).

  2. ההיגיון עובד לשני הצדדים, גם כלפי הימין,
   הימין מבין שהמהלך של אהרן ברק לפני שלושים שנים היה שבירה של כללי המשחק, לכן לגיטימי שגם הימין ינקוט בצעדים קיצוניים בשביל לשנות את הכללים, כרגע הכלי המרכזי שעומד לרשותו הוא הכנסת והממשלה, לכן לגיטימי לפעול דרכם (גם בדרסנות)

    1. רק שבפועל הקואליציה (שום קשר לימין. זה שמאל קיצוני) לא חושבת שהיא חורגת מהכללים (להיפך, מדברים על הכרעת הרוב כמחייבת ושהמוחים פועלים נגד הכללים). המוחים מסכימים שהם עצמם פועלים נגד הכללים ולכן נדרשת הצדקה לזה.

     1. יש מידה רבה של הגזמה בשיוך המהפכה החוקתית ' לאהרן ברק.
      מין דימון ערמומי שגזל את זכות הבחירה מהציבור באפילה.
      מי שהעביר את חוקי המהפכה היו דן מרידור ואוריאל לין מהליכוד לפי עקרון העליונות השיפוטית ' מבית מדרשו של מנחם בגין.

      יש פרוטוקולים ארוכים ומסודרים מישיבות בכנסת שבהן דנים באפשרות לבטל חוקים עם מתנגדים ותומכים ובסוף מוגדרת פשרה שביטול חוקים על ידי הראשות השופטת יחול רק קדימה ומעגנים את החוקים הקיימים…

      1. אלה פלפולים מייגעים ומיותרים. אלו שטוענים שברק המציא את האפשרות לפסול חוקים לפי חוקי יסוד, באמת מבלבלים את המוח. לא רק בגלל הפרוטוקולים, ולא רק בגלל שאחרי שנתיים התיקונים הללו נכנסו ממש לחוק, אלא מפני שזו משמעותם הפשוטה של חוקי יסוד. כשהכנסת קבעה שאלו חוקי יסוד, אך סביר הוא להסיק מכאן שהם גוברים על חוקים רגילים.
       אבל לא זו הטענה העיקרית כלפי ברק. הוא הנהיג כמה וכמה שינויים מפליגים בנוסף לזה (הרחבת זכות העמידה, סבירות ותום לב, מעמד היועצים המשפטיים, איזה בימ"ש יכול לפסול חוקים ועוד). יש הרצאות של דניאל פרידמן ועוד שמפרטות את העניין.
       נכון שמגזימים קצת בחלקו של ברק (זה התחיל עוד קודם, בעיקר אצל שמגר).

       1. ואיך הרב חושב שראוי לאזן את השינויים הנ"ל?
        עילת הסבירות, זכות העמידה ומעמד הייעוץ המשפטי..
        ובאופן כללי, הרב יכול לתת דוגמא לרפורמה סבירה בעיניו?
        האם הרב בעד שינוי הועדה לאחר שינוי סער?
        האם הרב בעד פסקת התגברות גם אם מקשיחים את אופן פסילת החוקים על ידי בגץ(נניח הרכב של 11 שופטים בדרישה של רוב 7 או 8)?
        במידה והרבה עדיין חושב שצריך התגברות, מה הרוב?

       2. זו שאלה שאי אפשר לענות על רגל אחת. אכתוב עקרונית מקופיא.
        עילת הסבירות לא על חוק אלא על החלטה מינהלית. יועץ משפטי יכול להיות מינוי אמון אבל החלטותיו מחייבות (ורצוי שלא תהיה אפשרות לפטרו).
        מצב הוועדה למינוי שופטים כעת בסדר גמור ואין צורך בשינוי.
        פסילת חוקים על ידי בג"ץ בהרכב מלא וברוב גדול (למשל 12). ומעת שזה אפשרי הכנסת תוכל לפסול את הפסילה רק ברוב של הקואליציה + עוד כמה מהאופוזיציה (נניח 5).
        כל זה אחרי שמחוקקים חוק יסוד החקיקה שיקבע מהו חוק יסוד (רק נושאים עקרוניים) ואיך הוא מתקבל (רצוי בארבע קריאות בשתי כנסות) ומה מעמדו (מול חוקים רגילים), ומי יכול לפסול חוק רגיל מכוחו (רק העליון).

       3. מצב בו לשופטים יש זכות וטו זה דבר סביר ? ומה בכלל יש לשופטים ( ולעו"ד) לחפש בוועדה כזו ? הרי היום ברור ששפיטה זה לא רק עניין מקצועי אלא יותר פוליטי אז רק נציגי ציבור צריכים לבחור אותם

        הסיפור עם היועמ"ש הוא בכלל בדיחה. מי שמע על כזה דבר שהעו"ד של הממשלה הופך לשופט שלה. זה נראה לרב דבר סביר ? איך ממשלה יכולה לקחת אחריות על מעשים שלה במקרה כזה ? ראה ערך סמוטריץ' והפטור מבדיקה לתרופות מיובאות. זה הוכחה שהרב בעצמו כבר לא סביר.

    2. כל זה היה באמת טוב ויפה ומעניין מאד, עד שהמחאות המשיכו, ובדיוק באותה העוצמה (ואף עם פרסומים כמו "דווקא עכשיו מאד חשוב להפגין"), ועל שלל נושאים אחרים (שהם לגמרי בתוך כללי המשחק) גם אחרי שכבר הודיעו על התחלת שיחות הידברות כדי להגיע להסכמה רחבה, ואף אחרי שהן התחילו בפועל. אז פילוסופי או לא – זה פשוט לא קשור למציאות. אין שום קשר לקביעת כללי המשחק, שחצי מהמפגינים לא יודעים מה הם בפועל ולא מה הרפורמה מנסה לשנות בהם,והחצי שכן מבינים משתמשים בהם כקרדום לחפור בה וזה ברור מהרטוריקה שלהם על קץ הדמוקרטיה (עד כדי מאמר ב'הארץ' שכותרתו היתה משהו על זה שביטול שיטת הסניוריטי זה תחילת הדיקטטורה, ומאמר של טליה ששון לאחרונה על כך שבמדינה מתוקנת" שיטת הסניוריטי היא דבר מובן מאליו. קשקושים כאלו אינם יכולים לצאת אלא ממקלדתם של מי שיודעים שאין קשר בין מה שהם כותבים ובין המציאות).

     1. לא יודע למה זה הפך לתגובה למישהו מסוים, התכוונתי להגיב לטור עצמו

     2. אלו הכללות מגמתיות ודמגוגיות. המפגינים מכירים את כללי המשחק בדיוק כמוך. כולם מפגינים נגד הרפורמה וחלקם מלבישים על זה גם רצון נגד הממשלה והחלטותיה. לגיטימי לגמרי. אם אתה בוחר התבטאויות טיפשיות אני יכול להציע לך פי אלף כאלה מהצד השני. זו דמגוגיה.

      1. התעלמת מהרישא של דבריי, התייחסת למה שנוח לך להתייחס אליו ("הכללות". כי באמת התכוונתי לחצי וחצי בדיוק, על האחוז. חסל סדר עקרון החסד, אה? לצורך העניין – כן, אני מכיר כמה מפגינים שיודעים על מה הם מדברים ואני סתם לא מסכים איתם) ואתה קורא לי דמגוג. ממש שיעור ברטוריקה.

   1. ממש לא נכון!
    הוא שינה בחוסקר סמכות, ולא היו צריכים כלל לשמוע לפסקיו
    הם משנים בסמכות מלאה וכחוק

 3. בית שמאי ובית הלל, האם מקרה הוא שכל צד סבר שההכרעה כדבריו ולא אדרבה ההכרעה כצד זולתו (ואכתי שפיר יהרגו אלה באלה). כמובן ייתכן מקרה או נגיעה. אך מה דעתך על ההצעה הבאה. את כללי ההכרעה מכריעים לפי התוצאות, כמו תיאוריה לפי הניסוי, ואם בית הלל רואים שבמאה מחלוקות בית שמאי החכמים החריפים אומרים הפוך, ולדעת בית הלל בית שמאי טועים, אז אין שום היגיון לקבוע כלל הכרעה לפי רוב חכמה שיוביל לתוצאות שגויות (לפי דעת בית הלל). לא כי האמפיריות (במאה הניסויים הנ"ל) מוכיחה לדעתם שכלל ההכרעה (כרוב חכמה) שגוי, אלא כי כללי ההכרעה כפופים להכרעות הנתונות. כללי ההכרעה הם לא עיקרון עצמאי אלא ניסיון לשער מה יקדם הכי הרבה את התוצאות המסוימות שבהן אני מעוניין.

  1. אין שם תשובה לשאלות אלה.
   זו הצעה מעניינת, אבל לדעתי הכללים צריכים להיקבע מאחורי מסך הבערות ולא לפי הנסיבות הספציפיות שבפנינו. כך גם בוויכוח העכשווי, ששני הצדדים רוצים לקבוע את כללי המשחק לפי הממשלה שיש כעת בלי לתת את הדעת מה יקרה עם הכללים הללו בממשלות אחרות. זה נכון לשני הצדדים שבמחלוקת. לדעתי כללי המשחק אמורים להיקבע לפי ההיגיון והאתיקה העקרוניים, כשאתה מתעלם מהאישים והקבוצות הספציפיים שמאיישים כרגע את התפקידים. הוא הדין לגבי ב"ש וב"ה. גם שם לא היה ראוי לקבוע את הכללים כדי לקדם אג'נדה מסוימת. זכור לי שפעם התווכחנו על כך (אולי כשדיברתי על הבעייתיות בדרכי החקיקה שלנו ובחוקים לא יציבים שמשמשים אנשים כדי לקדם אגנ'דה, ואתה תהית מה רע בזה).
   הרי ב"ה צריכים לקחת בחשבון שזה שלדעתם ב"ש טועים גם זה גופו נובע מכך שהם לא מבינים אותם (כמו ר"מ שלא ירדו חבריו לסוף דעתו לעוצם חריפותו).
   זה לא אומר שב"ה וב"ש נהגו כהוגן, ואולי הם באמת רצו לקבוע את הכללים בהתעלמות ממסך הבערות. אבל להבנתי לא ראוי לעשות כן.
   משל נוסף לדבר הוא הפרדוקס הידוע בבי"ד של נפשות שכולם הצביעו על דין מיתה והדיין ה-23 מתלבט כי לכאורה הוא צריך להצביע הפוך ממה שהוא חושב. לגבי זה גם כתבתי שהוא צריך להצביע לפי מה שהוא חושב ולא לקחת בחשבון את התוצאות. הסברתי שאם יצביע הפוך ממה שהוא חושב זה בעייתי, שהרי התורה לא רוצה שיהרגו נדון שכל הדיינים סבורים שהוא חייב מיתה ובעצם זה מה שקורה כעת. אל לנו להיות יותר חכמים מהתורה/ההלכה. גם בוויכוח בין ב"ש לב"ה יש אותו עיקרון. ב"ה רוצים להיות יותר חכמים מהתורה/ההלכה, ולמרות שהיה ראוי ללכת לפי החריפות הם יאמצו את התפיסה שהולכים לפי הרגליים כדי לקדם את האג'נדה הנכונה לשיטתם. אבל התורה רוצה שהחריפות תקבע (זו ההנחה העקרונית שלהם, לולא האג'נדה).

   1. [לקחתי זמן מה לחשוב אף שלבסוף לא העליתי בחכתי דבר].

    יש 'כללי משחק' מהותיים שהם תולדה של הוגנות כמו הכרעה לפי הרוב שכתבת באחד הטורים שאינו מצד בירור האמת אלא כתוצאה מהחירות של כל אחד להכריע את עתידו. אבל יש כללים טכניים שאין בהם כלום חוץ מאשר ניסיון לגדר את התוצאות. להפרדת הרשויות אין מעמד ערכי אלא היא ניסיון לקבוע כללים שיביאו לתוצאות סבירות וימנעו תוצאות רעות מידי. בכללים טכניים לכאורה אין שום אפשרות לדון 'לגופו של עניין' במנותק מהתוצאות. אם כל הכלל הטכני שאני מחפש להסכים עליו הוא כזה שיקדם את המטרות שלי אז אי אפשר להשתמש במסך הבערות ולנטרל את העקרונות שלי שרק למענם יש עסק עם הכללים הטכניים. מסך בערות יכול רק לסנן הטיות כמו אינטרסים אישיים כאשר עוסקים בבירור עקרונות אובייקטיביים. לכן לכאורה הדיון (אם אין פערי ידע בין הצדדים) צריך להיות על תוצאות ואחרי שיסכימו עליהן באופן כלשהו אפשר לנסות לקבוע כללי משחק פורמליים קשיחים במידת האפשר שלפי ההשערה בקירוב סביר ישמרו על מתחם התוצאות המוסכם. האם יש הבדל בין כללים מהותיים לטכניים והאם בכללים טכניים ניתן לדון במנותק מהתוצאות מאחורי מסך בערות.

    לגבי פרדוקס הדיין ה23, מבחינה פורמלית גרידא נראה לי שיש לדחות את ההוכחה. אתה מוכיח שהדיין חייב לומר את דעתו (שחייב) כי אחרת הוא מתחכם כנגד התורה שבדיוק רצתה שהנאשם יצא פטור. אפשר לומר שמה שהתורה רצתה הוא שבמקרה שהדיין רואה שכולם נסחפו פה אחד אז אם הוא מספיק בטוח שכולם נסחפו וטעו תהיה לו אפשרות להטיל ווטו על ההחלטה ולהגיד חייב ובכך לפטור את הנאשם. [אמנם אם באמת רצון התורה היה גזירת הכתוב לא לסמוך על חכמת הדיינים במקרה כזה שכולו חייב אז בוודאי כדבריך שמוכרח הדיין להגיד את האמת לדעתו ולא להערים. וגם במקרה הפוך (אם הדין היה שכולו פטור חייב) אז היה חייב לומר את דעתו שפטור אף שבכך לדעתו יוציא נאשם צדיק למיתה. אף שבעדים זוממים אמרת שבלתי סביר שתהא גזירת הכתוב להוציא להורג, כאן אין זו גזירת הכתוב אלא אומדנא של התורה שאינה ניתנת לשיקלול בתוך מערכת הדיינים].

    1. לדעתי ניתן וראוי לקבוע כללי משחק גם בלי לקבוע מראש תוצאות. נכון שזה לא חובה מוסרית אבל זו דרך נכונה יותר, כי אחרת הכל כפוף לאג'נדה ויהיה קשה להגיע להסכמות. חשוב על שני אנשים שיש להם מטרות שונות. אם הם רוצים לקבוע כללים משותפים והקריטריון של כל אחד הוא ההגעה למטרותיו, אין סיכוי שיסכימו על הכללים.

     זה פלפול בלתי סביר.

 4. מתנחל שמתנגד להפיכה המשטרית של נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים הגיב:

  הערה.
  איך אפשר לטעון לרוב כשבבחירות הקואליציה הנוכחית זכתה בפחות מ 48.5 % מהקולות ?
  (2 מפלגות מהצד שכנגד היו על גבול % החסימה ולא עברו)
  כלומר : עובדתית לא היה רוב.
  אמנם חוקית יש להם כעת רוב בפרלמנט.
  מניח שענייני שלטון שגרתיים ועניני תקציב שגרתיים בידם לנהל.
  אדעתא דהכי הולכים לקלפי.
  אך שינוי ערכי ומשחק בהגדרות בסיס של האומה הרי לא היה להם באמת רוב במציאות…
  אם כך באמת אין להם מנדט לשנות ואין להם טענת רוב…

  מיותר לציין שלפי הסקרים כעת האופוזיציה זוכה ב 70 מנדטים וצפונה
  וספציפית להצעות לריסוק מערכת המשפט יש מיעוט של 20% שתומך או שליש (תלוי בסקרים שונים בעיקר בהצגת השאלה, כגון הצעת הממשלה + שינויים קלים לטובת עמדת האופוזיציה מעלה את התמיכה מ 20% לכשליש)
  והרוב המוחץ והחד משמעי נגד

  אם כך אין להם כל סמכות ערכית ומוסרית לעניינים כאלו.
  זו טענה שבהחלט מרתיחה כל מי שמתנגד להפיכה.
  בעברית פשוטה : מי שמכם ???

  1. ככל שאני זוכר היה לקואליציה רוב מהקולות גם אם לוקחים בחשבון את הקולות שנפסלו. מעבר לזה, אלו כללי המשחק. הרוב נקבע בקלפי ולא בסקרים ולא בחישובים אחרים. נכון שלגיבוש כללי המשחק דרושה הסכמה, והוא אשר כתבתי. אבל ללא זה ברור שהם פועלים לפי כללי המשחק.

   1. מתנחל שמתנגד להפיכה המשטרית של נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים הגיב:

    א. לדיוק כ 48.3 % מהקולות בלבד
    ולא רוב.
    ב. נכון שהם עובדים בתוך כללי המשחק לעניינים שונים שהשלטון מחליט עליהם זה 75 שנים.

    אבל אם לפתע באים לשנות את ההגדרות הבסיסיות של השלטון באומה, ומכשירים את הדרך לשינויים מפליגים בתוכנית עבודה של האומה (ולא רק ענינים שלטוניים רגילים ומצויים) מתעורר השאלה מי שמכם ?
    הרי רוב עובדתי אין לכם כעת באומה
    ובעצם מעולם גם לא היה לכם.
    וזה אפי' ברוב במובן המינימלי של המילה של 50% מהקולות + קול 1.
    ק"ו שזה לא הסכמה רחבה…

    כעת ברור שאין מתנגד הפיכה שלא יתקומם ובכל מאי דאפשר

   2. למעשה, כמתנגד חריף לא פחות לרפורמה, אני צריך להודות שפורמלית יש להם סמכות להעביר אותה, וכנראה גם סמכות להכתיר את ביבי למונרארך ברוב רגיל. הועדה המכוננת נהגה בהפקרות, ולא הגדירה שום הגבלה על עצמה או על כנסת עתידית. אם כמקובל על כל הצדדים רואים בכנסת רשות מכוננת, היא לא ירשה שום מגבלה על הסמכות הזו. [אלא אם רואים במגילת העצמאות עצמה או בהחלטת החלוקה מסמכים מחייבים – שזה פחות מופרך בעיניי ממה שעושים מזה. ]

    עדיין, אלחם בזה כי אני לא רוצה לחיות בדיקטטורה, ולא מוכן לשלם על ההפקרות הנל בכך שאחיה בדיקטטורה.

 5. מאין העיקשות לכנות את הקואליציה הנוכחית שמאל קיצוני?

  בא נחשוב יחד :
  ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון זה שמאל קיצוני?
  הסדרת 9 מאחזים שחלקם הגדול מאד במיקום מאד-מאד אסטרטגי זה שמאל קיצוני?
  החלטה על 10,000 יחידות דיור נוספות ביו"ש (ועוד שיגיעו בקרוב בע"ה)זה שמאל קיצוני?
  מדיניות הכלכלית של סמוטריץ' זה שמאל-קיצוני כלכלי?
  הקצאת תקציבית מטורפת לתשתיות ביו"ש זה שמאל קיצוני?
  כמות שיא של מחבלים מחוסלים בתקופת הממשלה הנוכחית זה שמאל קיצוני?

  אז נכון, יש מקום לבקר את הממשלה –
  לא מגיבים כמו שצריך על ירי מעזה.
  לא מפגינים עדיין משילות בכל חלקי הארץ.
  גם בהתנהלות הכלכלית מזהים סוציאליזם (נו מה לעשות החרדים בקואליציה). ועוד.

  אבל מיכי, מדוע אתה מתנהג בצורה דמגוגית שמוציאה אותך גם לא רציני וגם לא אמיתי?

  1. הסברתי לא פעם מדוע לדעתי מדובר בשמאל קיצוני. מדיניות שמחזקת את כוחה של הממשלה על חשבון מערכת המשפט היא שמאל (צנטרליזם של הרשות המבצעת). העברת כספים לאוכלוסיות לא יצרניות זהו סוציאליזם. אדישות לשיקולים כלכליים זה שמאל. את הכשרות המאחזים עשו גם ממשלות אחרות, ואני עוד לא ראיתי מה יצא מזה בסופו של חשבון. ועוד לא דיברנו על המשילות והתגובה לטרור ולעזה וכו'. בקיצור, שמאל שמברבר בירבורי ימין.

   1. לגבי חיזוק הממשלה על חשבון מערכת המשפט
    גם בנט ושקד – ימינה, ישראל ביתנו , וכמובן גם "זהות" של פייגלין – כולן חרטו על דגלן להחליש את בית המשפט, ואף יותר אפילו מרפורמת לוין המקורית.
    כולן שמאל קיצוני בנושא הזה. טוב בסדר. שמענו.

    העברת כספים לאוכלוסיות לא יצרניות –
    ממשלות ישראל עשו את זה מאז ומעולם. חלקן יותר וחלקן פחות. אז בנט היה יותר בכיוון של הציבור הערבי מוסלמי. לא זוכר שגם פה שמעתי ממך קורא לו "שמאל קיצוני".
    בכל מקרה, המדיניות הכלכלית של ישראל היא ממש לא סוציאליסטית, למרות מה שצריך לשלם לאוכלוסיות הלא יצרניות (שזה משהו שצריך לאלתר בתוכו).

    "אדישות לשיקולים כלכליים" – דמגוגיה בגרוש. גם פה לא שווה תגובה. גם אם תביא דוגמה או שתיים לכך, אני יביא מיליון דוגמאות למדיניות מאד אכפתית ורצינית שמנהלים ביבי וסמוטצ'.

    הכשרת מאחזים – איזה מאחזים הכשירו הממשלות הקודמות?
    אתה יכול להזכיר משהו שהיה בשנים האחרונות?
    אתה קראת באתרים של ארגוני השמאל על המשמעויות של הכשרות עשרת/תשעת המאחזים האסטרטגים האלו?
    שמעת אולי על "זין רענן" בטלמון
    נכנסת אולי לאתר של שלום עכשיו או שאתה סתם מוציא מילים ושטויות מבלי להכיר עובדות?

    אני גם רוצה להסביר לך מדוע זה מדיניות ימין להסדיר את המאחזים האלו –
    זה מעמיק את האחיזה של מדינת ישראל ביו"ש, וגורם לכך שחלום המדינה הערבית בין הים לירדן הולך ומתרחק. זה נקרא מדיניות ימין.
    איני מסוגל להסביר טוב מזה. מקווה שהבנת.

    טוב, נשארנו עם זה שאין משילות ושאין תגובה לעזה –
    לגבי עזה, יש תגובה מסוימת, שאפילו גנץ הגדיר אותה לאחרונה כתגובה רצינית ביותר. זה שאנחנו מצפים, ובצדק, לתגובה עוצמתית יותר זה מעולה ולגיטימי. אבל זה לא אומר שאין תגובה בגלל מול עזה. בקרוב יחדשו גם את החיסולים מהאוויר שם.

    לגבי זה שאין משילות – אתה מוזמן לפנות לכל הגורמים המשפטיים שמעכבים חוקים כמו חיפוש נשק בבתים ללא צו, או שופטים שלא מחמירים עם עבריינים כבדים (במיוחד במגזר הערבי), או סתם מעכבים הקמת המשמר הלאומי. ובכלל הממשלות הקודמות שלא טיפלו במצוקות המשטרה ולא הגדילו תקציבים.

    וכמובן שבנוסף למה שכתבתי עד כה אתה מתחמק מהפרמטרים שמראים שאי אפשר לקרוא לממשלה הזו שמאל קיצוני :
    שיא לבנייה ביו"ש, שיא בחיסולי מחבלים, שיא בתקציב תשתיות יו"ש, פתיחת השוק למתחרים נוספים (מהלך מאד סוציאליסטי).

    דמגוג וקשקשן

 6. א. אתה באמת חושב שהסיבה למחאה נובעת רק משבירת כללי המשחק ולא כדי להפיל את הממשלה או לקדם ערכים פרוגרסיביים ולדרוס את ערכי היהדות כי לפי המייצגים בהפגנות לא נראה שזה המצב.
  ב. איך שינוי הוועדה לבחירת שופטים/פיסקת התגברות/עמדת היועמשית/ עילת הסבירות קשור לשינוי כללי המשחק.
  ג. נצא מנקודת הנחה שאתה צודק ובעניין שקשור לכללי המשחק אין לרוב יתרון על המיעוט אז מה הערך בהסכמה כללית? האם אדם אחד שיתנגד יוכל לטעון שהוא לא בקבוצה?
  ואולי יחליט שהגיע הזמן לירות בנשק חם כנגד הדיקטטורה כמו העורך דין ששכחתי את שמו.

  1. א. שהוציא את ההמון זה שבירת כללי המשחק קצוות יש ולכל צד במחאה. אז מה ?
   ב. אלו כללי המשחק שהיו עד כה.
   ואת זה באים לבטל.
   וזה לא מוכנים חלק מהעם
   ג. הסכמה רחבה גם היחידים נוטים לקבל ואם ממש לא אז הם הולכים

   1. ב. הצד הזה שינה את כללי המשחק משנות ה 90. הצד השני חיכה בסבלנות לשנותאת זה לפי החוק ועכשיו באים אליו בטענות ?

  2. מנדי,
   א. אני חושב שזו הסיבה העיקרית, והסברתי מדוע. גם עד עכשיו רצו את אותם דברים והסערות לא היו כאלה. הרצון להפיל את הממשלה התלבש על המחאה נגד הרפורמה, והוא חלק מהעניין. ממשלה ששוברת את כללי המשחק רוצים להפיל אותה. אף אחד לא רוצה לדרוס את ערכי היהדות חוץ מהממשלה עצמה שדורסת אותם ברגל גסה. קידום ערכים פרוגרסיביים לא נגע במחאה הזאת אפילו בבדל אצבע. זו תעמולה של ביביסטים-חרדים-חרד"לים. זה שיש שם גם דגלי להט"ב מייצג אחו זקטנטן מהמוחים, וגם הם מכניסים את זה לשם כי הממשלה ושבירת כללי המשחק שלה מאיימים עליהם.
   ב. הסברתי זאת היטב. מעבר לזה, אין שום צורך בהסבר. מנית כאן רשימה של כללי משחק אז הדיון בהם הוא דיון לגבי כללי המשחק.
   ג. לא. יש שכל ישר. צריך הסכמה רחבה ממגוון אנשים. כך מתקבלות החלטות ציבוריות. אם יש אדם אחד שחושב אחרת זה לא ממש מעניין.
   אם מישהו יחשוב שהולכת להיות כאן דיקטטורה אז אני לגמרי מבין את זה שהוא יירה בנשק. לגיטימי לגמרי לשיטתו.

 7. לדעתי הוויכוח מתחיל בשאלה מה מקור הסמכות – התבונה או העם. ומשם גם צומחת הטענה על שבירת כללי המשחק (אם מקור הסמכות הוא בתבונה זה לא בסמכותה של הכנסת לשנות את כללי הבחירה בבג"ץ שהוא נציג התבונה ולהפוך אותם לפוליטיים). בשבילי כתומך ברפורמה הצעדים של הטייסים הם מרד בממשלה נבחרת גם אם הם מצאו פירצה חוקית לעשות זאת.

  שתי הערות על ההערות:
  – מצינו גם שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה (נראה לי בתחילת יבמות). לא בכל מקום התלמוד יחס חשיבות לב"ש.
  – רבן גמליאל של יבנה ולא רבן גמליאל הזקן שחי בזמן הבית.

  1. אני לא מסכים. לדעתי אין לתבונה ולא כלום עם דמוקרטיה. ראה בטור 69 ו-79 על משמעותו של רוב דמוקרטי. ובכל זאת לדעתי אין לרוב סמכות לשנות את כללי המשחק.
   הטייסים לא מצאו פרצה חוקית לעשות זאת אלא פרצה מוסרית. זה לא חוקי אבל זה לגמרי מוסרי (לשיטתם).
   לגבי ב"ש, הית צריך רק לקרוא את הטור. הבאתי שם גם את המימרא וגם את המקורות לה.
   לגבי ר"ג, אכן. טעיתי כאן.

    1. זה ערך, ולכן לא הייתי רואה את זה כרעיון תבוני. כשכתבתי כאן שאין קשר לתבונה, התכוונתי שהחלטות דמוקרטיות לא חותרות לאמת (ההחלטה הכי טובה) אלא למה שהציבור רוצה. כמבואר בטוריי הנ"ל

     1. לדעתי אתה מציג את הדברים בצורה קיצונית מדיי. ביהמ"ש לא מייצג את התבונה נגד רצון העם אלא זה גוף שמטרתו לבקר גוף אינטרסנטי עם המון כוח (הממשלה) כדי למנוע השתוללות שבעצמה יכולה גם לחרוג מגבולות החוק ורצון הציבור.

  2. ל'עם' אין סמכות על היחיד אחרת לעם הגרמני הייתה סמכות לשרוף את המיעוט היהודי ולשלטון הנוצרי/מוסלמי הייתה סמכות לכפות המרת דת על המיעוט היהודי.
   מעניין לראות שגם היטלר אהב לטעון שהוא מבצע דברים בשם העם (Volk).
   ליחיד יש זכויות בלתי ניתנות לערעור שאין ל'עם' (או לרוב) זכות לשלול.

   בדרך כלל זכויות הפרט מעוגנות בחוקה (שלא זכינו כאן ) והמגן הוא בית המשפט שמהווה את המחסום בפני עריצות הרוב.

   1. אני לא יודע אם כבודו שירת בצבא אבל למפקד בצבא יש סמכות להורות על הסתערות גם במחיר של סיכון חיים (במקרים של התאבדות מובטחת לרוב מבקשים מתנדב). ואם מישהו מסרב אפשר להעמיד אותו למשפט צבאי ולהוציא אותו להורג בו במקום. בעצם כל חוק מניח שיש למדינה רשות על היחיד. אחרת אי אפשר להעניש אותך על אי קיום החוק.
    הביקורת על המשטר הנאצי או על משטרים אחרים שעשו דברים נוראיים אחרים לא באה מכיוון מדעי המדינה אלא מכיון המוסר. לרוב יש כוח לעשות דברים למיעוט בין אם נאהב זאת ובין אם לא. ועם זאת אנחנו מניחים כי במשטר דמוקרטי דינמי הרוב ירתע מלנקוט פעולות קיצוניות מסיבות שונות. ראה את יגיל הנקין על הנושא:
    https://www.dyoma.co.il/%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9F/1608-%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%92%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92-%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%99%D7%9D-%E2%80%93-%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA,-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98
    זכויות הפרט מוגדרות בחוק. אם בית המשפט היה שומר את החוק ולא מנסה להפקיע את הזכות שלי לבקר את סבירות החלטות הממשלה לעצמו לא היה שום צורך ברפורמה. הסיבה היחידה לרפורמה זה הניסיון הנואל של בית המשפט לגנוב ממני את הזכות הדמוקרטית לקבוע האם החלטות הממשלה היו בעיני ובעיני כל מצביע אחר סבירות או לא סבירות.

    1. כבודי שירת הצבא 3 שנים והסתפק בכך.
     כבודי לא היה רוצה להעביר את חייו במדינה תחת משטר צבאי.
     הצבא הוא אנומליה ולא הנורמה.

     מה שכבודך טוען זה שהזכות לחיים, לחופש, לחופש דת, לקניין ושאר זכויות אדם מגיעות לי בגלל שהרוב הואיל בטובו לתת לי אותן ואם הרוב יחליט אחרת הזכויות ילקחו.

     לפני מאה שנה הייתה אידיאולוגיה שלטונית כזאת שמאז קצת איבדה מזוהרה.
     אבל אתם באתם להחזיר עטרה ליושנה.

     1. הן תמיד מגיעות בגלל שהרוב או הכלל מחליט להעניק לך אותן. בלי זה אתה חוזר למצב הטבע ואז אין שום זכויות. אנשים שוכחים שללא המדינה זכויות היו חסרות משמעות. לכן שערי יושר טען כי הנחת קיומה של המדינה קודמת לתורה שהרי התורה מניחה שיש קניין בעולם עוד לפני התורה. הדבר היחידי שכן קדם למדינה הן חובות מוסריות אבל חובות מוסריות בניגוד לזכויות אינן אבסולוטיות (ראה את הדיון של בעל האתר בשיטת רש"י באיסור הצלת חיים על חשבון קניינו של אדם אחר בטור 291).
      היות ולקיומה של המדינה נדרשת הסכמה חברתית כללית (אמנה חברתית) על בסיס לאומי אז כן הזכויות שמנית מגיעות לך אך ורק בגלל שהרוב בטובו הואיל לתת לך אותן. לא צריך להיות כפוי טובה ואפשר בהחלט להכיר לו טובה על כך.

      1. במחילה, אתערב רק בהודעה האחרונה. לדעתי שום דבר כאן לא נכון.
       ראשית, ר' שמעון לא מדבר על מדינה אלא על הסכמה משפטית. זה יכול להיות בכל קבוצה. הוא גם לא מדבר על זכויות אדם אלא על זכויות קנייניות ספציפית, ורק עליהן.
       שנית, מצב הטבע הוא פיקציה שמתארת עובדות ולא מהות. אולי נכון שבמצב הטבע היו אלימויות, אבל זה לא אומר שלא היו אז זכויות. לכל היותר, היו אנשים שלא היו שומרים עליהן. גם היום יש כאלה. עבריינים יש תמיד.
       ושלישית, הרוב לא נותן לאף אחד זכויות. הזכויות קיימות מעצם היותנו בני אדם וחברה אנושית, והן ניתנות לנו מהקב"ה. הרוב לכל היותר אמור לשמור ולא לנצל את כוחו לפגוע בזכויות הקיימות. הוא לא זה שמעניק אותן.

       1. להכיר טובה לרוב על שלא מנצל את כוחו לפגוע לי בזכויות זה כמו להכיר טובה לבריון על כך שאינו רוצח אותי.

       2. לדעתי, במצב הטבע יש רק חובות מוסריות. לכן אלוהים שפט את קין על כך שהרג את הבל ואפשר להעמיד למשפט פושעי מלחמה בין לאומיים שפשעו נגד האנושיות. אבל לדבר על זכויות מחוץ למסגרת החוק נראה לי לא הגיוני. רק החוק מקנה זכויות לאזרח בהיותו חלק מהאמנה החברתית. אלוהים בתור נותן התורה מעניק זכויות הנובעות מהתורה אבל אין זכויות מאלוהים במצב הטבעי הלא אזרחי (לדעתי זו הטעות של בג"ץ ביחס למסתננים), רק חובות מוסריות.
        אז כן לא צריך להודות לרוב על כך שהוא לא רוצח אותי – זו חובתו המוסרית – אבל כן צריך להודות לו על המסגרת החוקית שבמסגרתה יש לי כאזרח זכויות אזרח.

      2. י.ד. הדעות שלך הן ההסבר הכי טוב לנחיצות המחאה.
       אנחנו זוכרים מה קרה במדינות שהדעות שלך השתלטו על מערכת החוק.

       אני מניח שלמדת במערכת חינוך דומה לשלי (אולי כמה שנים מאוחר יותר) ונדהם לגלות כל פעם מחדש איך רעיונות עועים הפכו לגיטימים.
       בפעם הראשונה ששמעתי את תיאוריית ההשחתה של ישעיהו ליבוביץ חשבתי שהוא פולמי ואין סיכוי שהעם הנבחר שידע רדיפה ושואה יאמץ נורמות של רודפיו.

       היום נראה שהוא היה עדין איתנו …

       1. מחילה, אבל אני לא טוען שאין חובות מוסריות במצב הטבעי. חובות מוסריות ישנן בכל מצב ואפשר לדון אדם שהפר את החובות המוסריות כמו שאלוהים דן את קין על רצח הבל והיום דנים פושעים בין לאומיים. מה שאין במצב הטבעי אלו זכויות שכן זכויות הן נגזרת של אזרחות.
        ואין הכי נמי בדיוק בגלל כך צריך רפורמה כדי ששופטים יעשו את ההבחנה בין זכויות אזרח השייכות לאזרחים שעליהם הם מופקדים כפי שהם מוגדרים בחוק לחובות מוסריות המסורות בידי הדרג הנבחר שאת סבירותן בוחנים הבוחרים.

   2. היטלר השתמש ב'עם' כדי לברוח מהמוסר, בעוד שבדמוקרטיה ה'עם' הוא הדרך לברר את המוסר. הדעה המוסרית של מי היא יותר נכונה: שלך או שלי? של אהרון ברק או של נתניהו? של אחמד טיבי או של אריה דרעי? הנפקא מינה היא כמובן לא ביחס לאמת אלא ביחס לכפייה במערכת.
    אף אחד, בויכוח שלנו בישראל, לא טוען שהעם שהוא הריבון הוא תמיד מושלם ולא יכול לתמוך בעוולות, כולם מודים באפשרות כזו. הבעיה היא שהשמאל – או המתנגדים לרפורמה – מתכחשים לעובדה שכולם יכולים להיות רשעים, גם שופטי בגץ. לימודי משפטים לא עושים אדם לא צדיק יותר ולא צודק יותר מאף אחד. אין להם שום עדיפות על העמדות והדעות של אף אחד אחר. כשם שכנסת יכולה לחוקק נגד גינגים, כך הרכב שלושה בבגץ יכול לפרשן בפסק דין שחופש התנועה לא יחול על גינגים.
    ובמצב כזה העיקרון שהרפורמה באה לעשות זה להחזיר את הערכים במרחב לכאלה שתלויים בדינמיקה בתוך חברה. הרי היום, מצב שבו 3 שופטים יכולים לבטל חקיקה בהסכמה מקיר לקיר של 120 חברי כנסת היא הוא מצב זהה למה שקורה באיראן: העם בוחר אבל האייתולות מחליטות אם יש ערך לבחירה הזו. ואנחנו לא בחרנו באייתולות של בגץ כידוע.
    איך ייראו הפרטים של הרפורמה? על זה באמת אפשר לדון, אבל העיקרון אסור לו להתפספס: צריך לעגן את הדינמיקה של תפיסות העולם שיש בחברה, ולמנוע את העריצות שפגעה בנו בעורמה.

 8. בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה
  רבנו מיכאל נמלט אל המבט הפילוסופי ודן בעניני ההפגנות כאילו הן מבוססות על עקרונות ורגשות נאצלים.
  אני , ארצי שכמותי, מעדיף את דברי ידידו של רבנו , פרופסור מאוטנר.
  ההפגנות הן של ציבור שאיבד את השלטון ורוצה להמשיך לשלוט.
  השפה של פרופסור מאוטנר מדברת על הרצון לשלטון , הרצון לקבוע את המרחב הציבורי בניגוד
  לרצון הציבור , על סמך פרשנות החוק , וכל אלו מצד האופוזיציה שמצאה בבית המשפט שותף נלהב.
  אלו מילים של פרופסור מאוטנר – לא שלי (מאוטנר לא ביביסט ).
  ההרצאה של פרופסור מאוטנר ניתנה לפני חמש עשרה שנה בערך.
  מאז הוא הפך למשוקץ בעיני הליברלים.
  בייחוד הוא עומד על כך שבית המשפט לקח לעצמו זכות לפסול חוקים – זכות שלא ניתנה לו על ידי המחוקק.
  https://www.youtube.com/watch?v=EKoTosTTKCw

  1. אתה באמת מדבר שטויות. יש בדבריך שני כשלים: 1. אד הומינם (אז מה אם מאוטנר אמר זאת?). 2. ככל הידוע לי הוא לא אמר זאת. הוא מבין היטב את ההפגנות כיום, וגם לדעתו יש להן סיבות טובות מאד. הוא לא מסכים למחאות הקיצוניות ולתחזיות האפוקליפטיות, אבל ככל הידוע לי בהחלט שותף לביקורת על הקיצוניות של הרפורמה ועל הלגיטימיות שלה. ברור שיש בבסיס ההפגנות גם משום ניסיון לשנות את תוצאות הבחירות, אבל תהליכים חברתיים רחבי היקף כאלה מיד מונעים מהמון סיבות של המון קבוצות. לומר שכל זה אינו אלא ניסיון לא לקבל את תוצאות הבחירות אלו סתם דברי הבל.

   1. 1 . אמרתי " אני , ארצי שכמותי , סבור כפרופסור מאוטנר " – וכיוון שגם פרופסור מאוטנר מתנגד ל"הפיכה המשפטית" – הריני יכול לראות בו תנא דמסייע .
    הרי לא תוכל לטעון שהוא "ביביסט".
    כל שאמרתי הוא – העליונים כבני אדם – לא כמלאכים – ונקודת הראות שלי ,
    הארצית , היא שגם הם תאבי כוח . למה אלו שטויות ?
    ופרופסור אבינרי אמר זאת כבר בשנת 95
    2. הנה הדברים של מאוטנר – ראיון בעיתון "הארץ" 1.03.2023
    https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/2023-03-01/ty-article-magazine/.highlight/00000186-9c7e-d2ea-af96-dcfe50100000
    יש גם הרצאה שלו בyoutube – מלפני 15 שנה (כנראה )
    https://www.youtube.com/watch?v=EKoTosTTKCw
    ויש עוד -עיין שם.

    1. כבר עניתי על הכל. אף אחד לא אומר שהעליונים אינם בני אדם, ואף אחד לא אומר שהם נוהגים כראוי תמיד. לגבי שאיפת הכוח זה עניין של הגדרה. אבל נראה לי שאין אפשרות לשיח קשוב, אז נסיים כאן.

השאר תגובה

Back to top button